Appex DM

Politisjef leide livmor

Ragnar Larsen Ragnar Larsen
E-post

Neste «Ord for dagen» kommer rett over pinse.

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité skal i dag drøfte en pikant sak om politidirektør Øystein Mælands forhold til norsk lov.

Mæland er uten politifaglig erfaring, men ble likevel utnevnt til sjef for politiets nasjonale ledelse. Det er omtrent som en adjunkt uten militær bakgrunn skulle bli utnevnt til forsvarssjef. Men Mæland er medlem av Arbeiderpartiet. Partiboken er kvalifikasjon i seg selv.

Saken minner oss om da Kristiansund kommune på 1960-tallet ansatte bademester i byens nye svømmehall. Bademesteren kunne ikke svømme, men han var styremedlem i Kristiansund Arbeiderparti. Dermed var han straks kvalifisert.

I dag er det ikke Arbeiderpartiets favorisering av sine egne som er Stortingets tema, men politidirektørens omgåelse av norsk lov ved å bli far til to barn ved hjelp av to amerikanske surrogatmødre.

Surrogati – eller leie av livmor, som vil være det norske ordet – er forbudt i Norge. Det fremgår av bioteknologiloven, som fastslår at så vel overtredelse som medvirkning kan straffes med bøter eller fengsel i inntil tre måneder.

Men surrogati er tillatt i USA. Dit dro den homofilerte politidirektøren og ble far ved hjelp av eggdonasjon, båret fem av en innleid dame med ledig livmor. Dette skjedde to ganger – én av dem etter at Mæland ble utnevnt til politidirektør.

Mange reagerte på at den øverste sjefen for den etat som skal håndheve lov og orden kan dra til et annet land og kjøpe en tjeneste som er forbudt og straffbar i Norge.

Det er presisert i loven at forbudet mot eggdonasjon og surrogati gjelder i Norge, men Justisdepartementets lovavdeling har på generelt grunnlag uttalt at «det synes rimelig å holde fast ved utgangspunktet om at medvirkning fra norsk territorium til slike handlinger i utlandet rammes av den generelle straffetrusselen».

Nå ber stortingsrepresentant Øyvind Håbrekke (KrF) om en forklaring fra justisminister Grete Faremo. Han sendte i mars et brev til statsråden, som imidlertid ikke ga noen oppklaring.

Noe av bakgrunnen for at saken reises i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité er at tidligere justisminister Knut Storberget fastslo at Mæland ikke brøt norsk lov ved leie en amerikansk livmor for egg politidirektøren hadde befruktet. Uttalelsen kan ikke bety annet enn at daværende statsråd hadde foretatt en vurdering av forholdet – og at Storberget var kommet til en annen konklusjon enn departementets egen lovavdeling, men likevel utnevnte ham til politidirektør.

Det skal bli interessant å se hva stortingskomiteens saksbehandling fører til. Vi antar at saken løper ut i sanden. Hvis du er homofilert og Ap-medlem skal det svært mye til for å bli trukket til ansvar.

Uansett bidrar det ikke til å styrke folks tillit til politiet at etatens øverste sjef kjøper seg tjenester i utlandet som er straffbare i Norge.

E-post