Appex DM

Streik uten grunnlag

Ragnar Larsen Ragnar Larsen
E-post

I dag opptrappes streiken i offentlig sektor. I løpet av de nærmeste dagene vil bortimot 50 000 ansatte i staten og kommunesektoren være tatt ut i streik som følge av bruddet i lønnsforhandlingene.

I skrivende stund er det ikke noe som tyder på at det tas initiativ underhånden for å få slutt på konflikten. Administrasjonsminister Rigmor Aasrud lot det i NRKs «Politisk kvarter» i dag morges skinne igjennom at arbeidstakersiden ikke kan vente noe initiativ fra Regjeringens side med det første.

Det er det da heller ingen grunn til. Regjeringen har allerede strukket seg meget langt ved å gi arbeidstakerorganisasjonene et tilbud på linje med det som en rekke fagforbund har godtatt i næringslivet.

Når dette ikke var bra nok for offentlig ansatte, er det en aktuell påminnelse om at ordtaket «Mye vil ha mer» fortsatt er gyldig. Administrasjonsministeren opplyste i NRK i morges at offentlig ansatte de siste ti årene har hatt en bedre lønnsutvikling enn næringslivets medarbeidere. Det er en myte at offentlig ansatte er dårlig betalt. På mange områder er offentlig sektor lønnsledende. Derfor har stat og kommune i det store og hele heller ingen rekrutteringsproblemer. I tillegg har ansatte i stat og kommune en gullkantet pensjon som andre bare kan drømme om.

På enkelte områder klarer offentlig sektor ikke å tilby konkurransedyktige betingelser. Det kommer av strukturen i lønnsdannelsen. Derfor bør det være greit å tilby bedre betingelser der offentlig sektor ikke evner å rekruttere godt nok, men dette kan ikke gjelde der rekrutteringen er problemfri.

Hvis offentlig sektor skulle komme bedre ut enn privat side i økonomien, vil det være et svik mot selve systemet for kollektiv lønnsfastsettelse. Det kan ikke være sånn at arbeidstakerne i konkurranseutsatt industri og i eksportnæringene godtar lønnsvekst som senere blir overgått av oppgjøret i offentlig sektor. Da brytes den solidariske lønnspolitikken og den samfunnskontrakten som organisasjonene bør se seg bundet av.

Med et lønnstilbud på nær 4 prosent og en prisstigning som er anslått til 1 prosent har offentlig ansatte fått et tilbud som sikrer sterk reallønnsvekst. I andre land må offentlig ansatte godta nedslag i lønningene for å beholde jobbene. I Norge er selv en reallønnsøkning på 3 prosent på ett år ikke godt nok.

Offentlig ansatte må også tåle å bli minnet på at økte lønninger må betales ved å beskatte dem som allerede har godtatt det som stat og kommune har tilbudt. Dette burde stemme til moderasjon og ettertanke.

Lønnsvekst i industrien er gjerne begrunnet med økt produktivitet. Det er et krav som offentlig ansatte slipper å møte. Der kommer lønnsveksten ganske av seg selv – uten krav om økt innsats og større effektivitet.

Konrad Nordahl, LO-formann i 26 år frem til 1965, sa en gang at de som starter en streik også må ha tenkt gjennom hvordan den skal avsluttes.

Vi håper dagens streikeledere ikke er ukjent med den gamle LO-høvdings kloke betraktning.

E-post